Dane ilościowe zebrane podczas ostatniego spisu powszechnego ludności z roku 2002 pokazują, że istnieje ciągle duża grupa osób nie posiadających wykształcenia lub posiadających wykształcenie podstawowe lub zawodowe. W województwie kujawsko-pomorskiem w 2002 roku 603 tys. osób posiadało wykształcenie podstawowe lub nie posiadało wykształcenia w ogóle. W tej grupie przeważały kobiety (57%), wykształcenie na poziomie zawodowym posiadało 470 tys. osób z przewagą mężczyzn (61%). Łącznie na obszarze województwa w 2002 roku liczba osób bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym lub zawodowym przekraczała 1 mln, czyli ponad 45% mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Z czego 49% stanowiły kobiety, a 51% mężczyźni.

Brak pożądanego przez rynek pracy wykształcenia wśród tak dużej grupy osób powoduje ich całkowite lub częściowe wykluczenie zawodowe, czego następstwem są problemy społeczne takie jak bezrobocie, ubóstwo, różnego rodzaju patologie itp. Jedną z najważniejszych przyczyn utrzymującego się niskiego poziomu wykształcenia wśród osób dorosłych poza czynnikami ekonomicznymi (brak środków finansowych na kształcenie) jest brak świadomości możliwości, a zarazem konieczności podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

Dzięki szerokiej promocji internetowej oraz działaniom upowszechniającym wiedzę nt. możliwości uzupełniania swojego wykształcenia, za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dystrybucji informacji projekt przyczyni się do przeciwdziałania wyżej opisanym negatywnym tendencjom.