Rozmowa z Aleksandrą Kalocińską - Trenerem kluczowym ROEFS

Nauka dla każdego: W jaki sposób scharakteryzowałaby Pani miejsce kształcenia ustawicznego w polityce Unii Europejskiej?

Aleksandra Kalocińska: Rozwój kompetencji pracowniczych w polityce Unii Europejskiej zajmuje bardzo ważne miejsce. Wspólnota zdaje sobie sprawę, że tylko i wyłącznie dobrze wykwalifikowane kadry będą mogły podejmować skuteczną walkę o pozycję konkurencyjną rynku europejskiego w gospodarce światowej. Nie od dziś wiadomo, że takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Japonia od lat promujące rozwój gospodarki opartej na wiedzy mają istotną przewagę konkurencyjną nad Europą. Kolejne kraje, takie jak chociażby Chiny zyskują coraz mocniejszą pozycje, już nie tylko poprzez ofertę bardziej konkurencyjnych produktów cenowo, ale także jakościowo.

Nauka dla każdego: Jak takie wsparcie wygląda w praktyce?

Aleksandra Kalocińska: Idea budowy społeczeństwa bogatego w kompetencje właściwe do stworzenia gospodarki opartej na wiedzy w szczególny sposób widać w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Program ten, jeden z wielu programów unijnych, nastawiony jest na rozwój wiedzy, doświadczenia i kompetencji społeczeństwa. Mówimy w tym przypadku o społeczeństwie w sensie largo, tzn. w ogólnym ujęciu, ponieważ w ramach PO KL wsparciem obejmowane są wszystkie grupy społeczne – osoby pracujące, bezrobotne, dzieci, młodzież ucząca się, studenci, osoby w wieku 45+, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wreszcie osoby z miast i obszarów wiejskich. Narzędziami służącymi wsparciu społeczeństwa są m.in. kursy, szkolenia, wsparcie finansowe i merytoryczne w kwestii zakładania działalności gospodarczej, zajęcia wyrównawcze dla uczniów, przedszkola dla najmłodszych… to zaledwie fragment wsparcia finansowanego w ramach PO KL.

Nauka dla każdego: Łącząc temat rozwoju zawodowego i osobistego z PO KL wkraczamy w obszar kształcenia ustawicznego. W jaki sposób Unia Europejska wspiera ideę life-long learning?

Aleksandra Kalocińska: Idea life-long learning, znana jako kształcenie ustawiczne czy też permanentne, stanowi główny instrument rozwoju kompetencji i wspierana jest zarówno poprzez dotacje na realizację przedsięwzięć krajowych jak również międzynarodowych. Przedsięwzięcia krajowe są wspierane za pośrednictwem programów operacyjnych, wśród których na pierwszy plan wysuwa się oczywiście Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z którego finansowane jest chociażby działanie 9.3, nastawione na upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Nie można rzecz jasna zapomnieć o wspieraniu kształcenia ustawicznego poprzez finansowanie projektów przewidujących szkolenia, staże dla pracowników naukowych, osób bezrobotnych itd. Na arenie międzynarodowej kształcenie ustawiczne i rozwój kompetencji wspierane są za pośrednictwem programów ramowych (np. 7 Program Ramowy) ale także poprzez inicjatywy typu Europejski Rok Mobilności pracowników, zachęcające do zdobywania doświadczenia w różnych krajach europejskich.

Nauka dla każdego: A wsparcie kształcenia ustawicznego w naszym regionie?

Aleksandra Kalocińska: Kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, a w szczególności jego promocja będzie nadal wspierana w ramach działania 9.3 POKL. Rozwój kompetencji poprzez udział w szkoleniach dla pracujących osób dorosłych uzyska wsparcie w ramach poddziałania 8.1.1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, zapowiedział na ten rok trzy rundy aplikacyjne przypadające na pierwszy i drugi kwartał. Poza tym wsparcia na szeroko rozumiane kształcenie ustawiczne możemy poszukiwać w poddziałaniu 8.2.1, w którym grupą docelową są studenci i absolwenci uczelni wyższych.

Nauka dla każdego: Jakiej rady udzieliłaby Pani osobom rozważającym możliwość skorzystania z funduszy unijnych na rozwój własnych kompetencji?

Aleksandra Kalocińska: Moja rada jest jedna: Nie ma na co czekać. Znajdujemy się już za półmetkiem realizacji aktualnej perspektywy budżetowej. Środków jest coraz mniej, a co za tym idzie będą one coraz mniej dostępne. Dlatego, jeżeli dziś lub jutro ktoś będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podniesienie swoich kwalifikacji, zmianę zawodu czy podniesienie poziomu wykształcenia itp., to proszę nie pytać czy warto, a zastanowić się, które z oferowanych na rynku zajęć w najlepszym stopniu przyczynią się do rozwoju obranej ścieżki zawodowej i wykorzystać szansę na rozwój własnego potencjału.

 

Aleksandra Kalocińska - Trener kluczowym ROEFS Bydgoszcz