Zaangażowanie 70 ekspertów, powołanie 5 paneli tematycznych oraz opracowanie i przeprowadzenie szeregu analiz złożyły się na ponad 170 stron publikacji, wieńczącej projekt “Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”, zrealizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Eksperci pracujący w ramach grupy “Kadry przyszłości” pod kierunkiem dr. Krzysztofa B. Matusiaka próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące zmian w zakresie wymagań wobec pracowników w perspektywie najbliższych 10-20 lat.

Niepodważalnym wydaje się stwierdzenie, że w wyniku postępujących w gospodarce europejskiej zmian, wymagania wobec pracowników będą stale wzrastać. Poziom kompetencji, umiejętności i kwalifikacji stanowić będzie coraz ważniejszy element gospodarki opartej na wiedzy. Stąd rekomendacja dokładnego planowania długofalowego procesu rozwoju pracowników każdego szczebla.

W toku badań stwierdzono, że najsilniejszy wzrost wymagań nastąpi w obszarze kompetencji miękkich. Autorzy publikacji zaznaczyli, że to właśnie poziom rozwoju kompetencji miękkich decydował będzie o efektach korzystania z kompetencji twardych. Co więcej, rozwinięty obszar umiejętności miękkich wymagany będzie nie tylko od kadry zarządzającej, ale również od pracowników szeregowych. Zaznaczono, że oczekiwania dotyczące zdolności w tym zakresie u obu grup będą różnicowane tylko poprzez rozłożenie akcentów.

I tak od kadry zarządzającej w pierwszej kolejności wymagana będzie zdolność funkcjonowania w środowisku międzynarodowym oraz kierowania zespołami. W dalszej kolejności wymieniono kreatywność oraz infobrokerstwo, a także komunikację interpersonalną, zdolność nabywania nowych kwalifikacji oraz mobilność.

Najlepiej widzianą umiejętnością pracowników szeregowych stanowić będzie, zdaniem ekspertów, zdolność nabywania nowych kwalifikacji, mobilność, znajomość technologii informatycznych i języków obcych oraz umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym.

Wymienione umiejętności miękkie funkcjonują w profilach kompetencyjnych działów personalnych już teraz, jednak dopiero za 10-20 lat mają one stanowić istotny element składowy kompetencji każdego pracownika. Przewidziane zmiany są wynikiem  postępu na poziomie rozwiązań technologicznych, wymagających coraz silniejszej współpracy różnych dyscyplin wiedzy, co pociągnie za sobą konieczność rozwoju wspomnianych umiejętności. Gospodarka oparta na skomplikowanych technologiach  i kapitale wiedzy wymagała będzie nieustannych zmian i poszukiwania lepszych rozwiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji “Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”, redakcja: Krzysztof B. Matusiak, Jacek Kuciński, Agnieszka Gryzik, Warszawa 2009. Publikacja dostępna bez opłat w formie pliku .pdf pod adresem http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5266.pdf /.